Εξωτερική ανάληψη εργασιών πληροφορικής (IT Outsourcing)

Η ανάγκη συνεργασίας και ανάθεσης μέρους των εργασιών μιας Επιχείρησης, Τράπεζας ή Οργανισμού σε εξωτερικούς συνεργάτες αυξάνεται συνεχώς καθώς αποσκοπεί στη μείωση του κόστους και ταυτόχρονα στη βελτίωση των υπηρεσιών και την εξέλιξή τους σε νέες τεχνολογίες.

 Η MIDAS PARTNERS καλύπτει άμεσα τις ανάγκες αυτές όπως διαμορφώνονται στον χώρο της πληροφορικής για έκτακτο εξειδικευμένο προσωπικό με ανταγωνιστικές τιμές και χωρίς ρίσκο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της. Αναγνωρίζοντας την μοναδικότητα του κάθε πελάτη μπορεί να παρέχει υποστήριξη από μερικές ανθρωποώρες έως όσους ανθρωπομήνες χρειάζονται.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον προορισμό τους.

 • Για την ανάπτυξη νέων έργων και την ανανέωση παλιών συστημάτων πληροφορικής χρησιμοποιούνται τεχνολογίες και εργαλεία νέας γενιάς

 • Για συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη παλαιών συστημάτων (legacy systems) προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του πελάτη ανάλογα με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η υπάρχουσα εφαρμογή

                                               

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν τέσσερις άξονες:

 1. Συμβουλευτικός

 2. Συντήρηση και αναβάθμιση υπαρχόντων εφαρμογών και ανάπτυξη νέου λογισμικού

 3. Τεχνική Υποστήριξη

 4. Εκπαίδευση

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ

Η MIDAS PARTNERS έχει ως βασική επιδίωξη τη σωστή καθοδήγηση του πελάτη στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.  Αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την οργάνωση, την αξιοπιστία και τη συνεχή ανάπτυξη της υποδομής της πληροφορικής. Προσφέρουμε λύσεις στις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας συνδυάζοντας το μέγιστο όφελος στο μικρότερο κόστος.

Τα στάδια της μεθοδολογίας κατά την εκτέλεση ενός νέου έργου ή της αναβάθμισης προϋπάρχοντος είναι:

 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης

 • Προσδιορισμός των απαιτήσεων

 • Σχεδιασμός της λύσης

 • Οικονομοτεχνική μελέτη

 • Πρόταση

 • Αποδοχή Πρότασης

 • Χρονοδιάγραμμα εργασιών

 • Υλοποίηση έργου

 • Εκπαίδευση στο νέο πληροφοριακό σύστημα

 • Υποστήριξη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες μας τροφοδοτεί με γνώσεις και μας εξοπλίζει έναντι της μεγάλης ανταγωνιστικότητας στο χώρο αυτό.

Αναπτύσσουμε λογισμικό ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς καλύπτοντας όλο το φάσμα των τεχνολογιών με σύγχρονη μεθοδολογία και αποτελεσματικότητα.

Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού στους εξής τομείς:

 • Τραπεζικό

 • Ασφαλιστικό

 • Εμπορικό

 • Ναυτιλιακό

Η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου γίνονται σε προκαθορισμένο χρόνο με ποιότητα και υπευθυνότητα.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η MIDAS PARTNERS στον τομέα αυτό προσαρμόζονται απόλυτα και άμεσα στις δικές σας ανάγκες που αφορούν:

 • Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού

 • Αποκατάσταση λειτουργίας συστημάτων σε περίπτωση βλάβης

 • Διασφάλιση μέγιστης απόδοσης του υπάρχοντος εξοπλισμού

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με δεδομένο ότι η αξιοποίηση της επένδυσης του πελάτη εξαρτάται άμεσα από την σωστή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού η MIDAS PARTNERS πλεονεκτεί στη διαρκή προσπάθεια εκπαίδευσης του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και παρέχει τα εξής:

 • Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας

 • Προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις

 • Συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σας στις δικές σας εγκαταστάσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενα σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των συνεργατών μας.

Don Quixote's Business Club http://www.donkixotis.gr/